نگاره: گربه شیر است در برابر موشلیک موش است در مصاف پلنگ

مسعود بُربُر جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  گربه شیر است در برابر موشلیک موش است در مصاف پلنگ

فرستادن دیدگاه »