نگاره: دومین گام از دوره‌ی دوم آموزش داستان‌نویسی با عنوان «گفتگو و داستان» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ آذرماه

مسعود بُربُر دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  دومین گام از دوره‌ی دوم آموزش داستان‌نویسی با عنوان «گفتگو و داستان» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ آذرماه

فرستادن دیدگاه »