سفر به سرزمین بختیاری: بازفت، اندیکا، سوسن، ایذه

مسعود بُربُر سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰
سفر به سرزمین بختیاری: بازفت، اندیکا، سوسن، ایذه

edit-IMG_0089.resized

edit-IMG_0154.resized

edit-IMG_0237.resized

edit-IMG_0289.resized

edit-IMG_0134.resized

edit-IMG_0276.resized

edit-IMG_0281.resized

edit-IMG_0025.resized


edit-IMG_0137.resized edit-IMG_0140.resized
edit-IMG_0220.resizedpapila-IMG_0090.resized

 

 

 

فرستادن دیدگاه »