آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۴ »

Lonely As A Whisper On A Star Chase

مسعود بُربُر اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۴ ۰

بیشتر بخوانید »

هرچه بادا

مسعود بُربُر اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۴ ۲

وا فریادا ز عشق وافریادا کارم به یکی طرفه نگار افتادا گر داد ِ من ِ شکسته دادا، دادا ورنه من و عشق، هر چه بادا بادا

بیشتر بخوانید »

Click the Refresh button, or try again later.

مسعود بُربُر اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۴ ۲

دی شب خواب ت راکه می دیدم از خواب وقتی پریدم کشتم خودم را تا دوباره خواب م ببرد و ببینم ت… نشد که نشد

بیشتر بخوانید »

The Page Could Not Be Retrieved

مسعود بُربُر اردیبهشت ۱۱, ۱۳۸۴ ۱

موقعیت بغرنجی را در ذهن خود تصور کنید… چشمهایتان را ببندید و به بدترین چیز ممکن فکر کنید… تبریک میگم… شما توانستید چند ثانیه از زندگی مرا تجربه کنید! Special Thanks To

بیشتر بخوانید »