نگاره: .بعد از توهم جهان هست، هم زندگی، هم منبی‌معنا، بیهوده، تنها

مسعود بُربُر سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰
نگاره:  .بعد از توهم جهان هست، هم زندگی، هم منبی‌معنا، بیهوده، تنها

فرستادن دیدگاه »