نگاره: زمین از دل آب‌ها برآمد و از دل زمین تالاب‌هاو آسمان سراسر ابر و باران بود و بر آب‌ها سراسر مه بودرعدی غرید و آذرخشی درخشید، مه کنار رفت، و پیش رویم، بر کرانه آب‌ها، چشم در چشم من، تو ایستاده بودی…The #earth rose from #water, and from the earth the water rose.And all across the #sky there was #clouds and #rain, and all above the water it was #fogThe #thunder roared and the #lightning struck, the fog disappeared and before my eyes, on the water shore, you were standing…

مسعود بُربُر شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  زمین از دل آب‌ها برآمد و از دل زمین تالاب‌هاو آسمان سراسر ابر و باران بود و بر آب‌ها سراسر مه بودرعدی غرید و آذرخشی درخشید، مه کنار رفت، و پیش رویم، بر کرانه آب‌ها، چشم در چشم من، تو ایستاده بودی…The #earth rose from #water, and from the earth the water rose.And all across the #sky there was #clouds and #rain, and all above the water it was #fogThe #thunder roared and the #lightning struck, the fog disappeared and before my eyes, on the water shore, you were standing…

فرستادن دیدگاه »