نگاره: #یوزپلنگ ایرانی تنها، سایه‌بانی پیدا کرده بود، زیر آفتاب داغ تابستان.The alone #Asiatic #cheetah, had found a #sunshade under the #hot #summer #sunlight

مسعود بُربُر سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  #یوزپلنگ ایرانی تنها، سایه‌بانی پیدا کرده بود، زیر آفتاب داغ تابستان.The alone #Asiatic #cheetah, had found a #sunshade under the #hot #summer #sunlight

فرستادن دیدگاه »