نگاره: گام سوم دوره‌ی آموزشی داستان‌نویسی با عنوان «آفرینش جهان داستانی» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶نام‌نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵@khorshidraga

مسعود بُربُر چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  گام سوم دوره‌ی آموزشی داستان‌نویسی با عنوان «آفرینش جهان داستانی» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶نام‌نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵@khorshidraga

فرستادن دیدگاه »