به تماشای درنا

مسعود بُربُر یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۰
به تماشای درنا

برای تماشای درنا بیدار شده بودیم ساعت ۳ صبح در سرمای ۲۰ درجه زیر صفر تالاب میقان در نزدیکی اراک زمستانی و بید بید لرزیدیم و فقط فلامینگوها را دیدیم از دور تا ساعت ۹ صبح که ناگهان دسته بزرگی از درناها از دور آمدند و از بالای سرمان، درست بالای سرمان، گذشتند و هرکداممان را کلی عکس میهمان کردند. و تا سه
روز حرف درناها بود…

to Watch the Cranes

-۲۰ ºc we woke up at 3 a.m. to see the Cranes, beside Lagoon Mighan near Arak, we shivered to the dawn and could see only the Flamingos far away, until 9 a.m. when a big group of the cranes arrived from far and passed just over our heads and hosted each of us several photos. We kept talking about them for three days…

فرستادن دیدگاه »