شوخی

مسعود بُربُر سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۲ ۰

امروز یکی گفت، یک جا خوانده « آدم ها به شوخی به قورباغه ها سنگ می زنند، قورباغه ها جدی جدی می میرند. » لحاظ می شه!

فرستادن دیدگاه »