برای فردا

مسعود بُربُر شنبه ۷ دی ۱۳۸۱ ۰

دست های استاد که بالا و پایین می روند و، دانشجویی که خودش را روی صندلی جا به جا می کند. ۱۰ تا ۲۰ درصد خطا . سیگار برگ چه طعمی دارد!

برای روزنامه ی فردا معرفی ی کتاب می نویسم که گفتم شاید این جا هم بنویسم به درد کسی بخورد. سری اول، معرفی ی ” فریدریش نیچه و گزین گویه هایش ” را دادم که انگار گم کرده اند، اما چون چیز قشنگی ست بعداً این جا می نویسم ش و امروز هم معرفی “ساختار و تاویل متن ” بابک احمدی را دادم بهشان که تایپ شده اش را ازشان می گیرم و همین جا می زنم…

فعلاً صفا!

فرستادن دیدگاه »